Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń, skierujemy cię do odpowiedniego specjalisty w dziale technicznym
 

dyr. Działu Technicznego
tel. +48 502 361 458

Rodzina produktów

Oracle Enterprise

Data Quality

Produkty Oracle Enterprise Data Quality są łatwe do wdrożenia i eksploatacji. Zapewniają możliwość poprawy jakości danych dla wszystkich interesariuszy każdej inicjatywy związanej z zarządzaniem danymi.

Rodzina produktów Oracle Enterprise Data Quality pomaga organizacjom uzyskiwać maksymalną wartość z aplikacji kluczowych dla biznesu poprzez dostarczanie danych dostosowanych do potrzeb. Produkty te pozwalają również osobom indywidualnym i zespołom na szybką i prostą identyfikację oraz rozwiązywanie problemów w danych bazowych. Produkty z rodziny Oracle Enterprise Data Quality umożliwiają klientom zdobywanie nowych rynków, poprawę wydajności operacyjnej oraz skuteczniejsze przestrzeganie regulacji branżowych i administracyjnych.

Jakość danych dostosowana do potrzeb

Odkąd istnieją bazy danych i ich aplikacje, niezmiennie towarzyszą im problemy z jakością danych. Niestety, problemy te mają często bardzo zróżnicowany charakter i wymagają indywidualnych rozwiązań. Najważniejsze różnice wynikają z typu lub dziedziny danych.  Najpowszechniejsze dziedziny baz danych w kontekście jakości danych to dane klienta (lub, w ogólniejszym ujęciu, dane strony, tzn. dostawców, pracowników itd.) oraz dane produktu. Produkty Oracle Enterprise Data Quality uwzględniają te różnice i zapewniają rozwiązania dostosowane do każdej z nich.

Rodzina produktów Oracle Enterprise Data Quality:
  • Profilowanie, audyty i pulpity menedżerskie (dashboardy)
  • Analiza i standaryzacja
  • Dopasowanie i scalanie
  • Zarządzanie przypadkiem
  • Weryfikacja adresu
  • Możliwości danych produktowych

Profilowanie, audyty i pulpity menedżerskie (dashboardy)

Profilowanie danych bieżących umożliwia zrozumienie problemów z jakością danych oraz stanowi fundament dla opracowania reguł jakości danych na potrzeby naprawy i unikania wad danych. Umożliwia użytkownikowi zrozumienie eksploatowanych danych, wskazując najważniejsze obszary niezgodności i umożliwiając analizę wpływu tych problemów na działalność biznesową, wyciąganie wniosków z analizy historycznej oraz określanie reguł biznesowych bezpośrednio na podstawie danych. Pozwala to na uniknięcie odgórnego ustalania wzajemnych relacji między polami danych oraz umożliwia szybką identyfikację słabych punktów w istniejących procesach biznesowych i wdrożeniach technologii.

Oprogramowanie Oracle Enterprise Data Quality umożliwia zespołom biznesowym profilowanie dużych wolumenów danych pochodzących z baz danych, arkuszy kalkulacyjnych i plików prostych. Profilowanie wyrażeń, czyli unikatowa metoda rozpoznawania danych tekstowych Oracle, pozwala użytkownikowi na zidentyfikowanie kluczowych informacji ukrytych w polach danych zawierających tekst niesformatowany. Profilowanie gromadzi informacje oraz statystyki na temat danych, ale nie wprowadza w nich żadnych zmian. Systematyczny audyt wykrywa kluczowe wskaźniki jakości, brakujące dane, nieprawidłowe wartości, zapisy zdublowane i niespójności.

Wyniki procesów profilowania i audytu są prezentowane w formie przejrzystych pulpitów menedżerskich (ang. executive dashboards) Za pomocą przeglądarki internetowej pracownicy i dyrektorzy mogą monitorować i weryfikować na bieżąco jakość danych według określonych kryteriów.  Pulpity menedżerskiej jakości danych pozwalają na szybką identyfikację i rozwiązanie problemu, zanim wpłynie on istotnie na działalność biznesową. W widoku graficznym przedstawiane są trendy jakości danych w czasie, chroniąc inwestycje organizacji w jakość danych poprzez przekazywanie odpowiednich informacji właściwym osobom.

Profilowanie, audyty i pulpity menedżerskie zapewniają odpowiedni poziom informacji i przejrzystości, wymagany dla uruchomienia projektu miejscowej poprawy jakości danych lub inicjatywy zarządzania danymi w całej organizacji.

Analiza składni i standaryzacja

Oprogramowanie Oracle Enterprise Data Quality zapewnia szeroką paletę funkcji pozwalających na przekształcanie i standaryzację danych za pomocą prostych w obsłudze danych referencyjnych i łatwej konfiguracji graficznej.  Oprócz funkcji dla podstawowych pól danych, tekstowych i pól daty, użytkownik otrzymuje również funkcje dla danych kontekstowych, takich jak nazwiska, adresy i numery telefonu.  Użytkownik może również szybko skonfigurować, pakietować, dzielić się i wdrażać nowe funkcje obejmujące reguły swoiste dla danych i branży użytkownika bez konieczności kodowania.

Dane tekstowe bardzo rzadko mają czytelną i uporządkowaną postać. Wśród typowych problemów można wymienić:

 

  • Pola konstruowane, w których identyfikator klienta może składać się z kodu lokalizacji, numeru referencyjnego i kodu opiekuna klienta.
  • Dane w niewłaściwych polach, np. nazwiska, uwag lub numery telefonów w polach adresowych.
  • Nieprawidłowa struktura danych, np. adresów, gdzie dane mogą przepływać między polami.
  • Pola uwag zawierające informacje nieobsługiwane przez strukturę danych, ale także zawierające połowicznie ustrukturyzowane dane, których nie można normalnie analizować ani ekstrahować.

 

Wszystkie powyższe problemy można rozwiązać za pomocą produktów Oracle Enterprise Data Quality. Wykorzystując metodę sterowania danymi do szybkiego oznaczania lub opisywania danych, pozwalają one na manipulowanie pojedynczym rekordem poprzez parsowanie do wielu ustrukturyzowanych elementów (a w razie potrzeby, także rekordów) oraz standaryzację wyników wg określonych z góry reguł. Innowacyjna technologia analizy składniowej i analizy wyrażeń stanowi unikatowe narzędzie wyszukiwania informacji ukrytej w dowolnym polu tekstowym oraz tworzenia reguł standaryzacji przekształcających je w dane ustrukturyzowane.

Oprogramowanie Oracle Enterprise Data Quality może również być wykorzystywane do audytu według określonych reguł biznesowych oraz przekształcania danych na bieżąco na podstawie tych reguł, zapewniając elastyczną i uniwersalną zaporę jakości danych. Ponadto, umożliwiają również wywołanie całości procesu jakości danych jako usługi sieciowej w czasie rzeczywistym. Wyniki procesów parsowania i standaryzacji mogą być wyświetlane w postaci graficznych pulpitów menedżerskich, zapewniających kompleksowy, precyzyjny i przejrzysty przegląd całego biznesu.

Dopasowanie i scalanie

Dopasowywanie jest kluczowym elementem wielu projektów związanych z jakością danych. Funkcja dopasowywania może wspierać zróżnicowane działania, np. deduplikację, zapobieganie duplikacji, konsolidację, integrację danych klienta (CDI) oraz zarządzanie danymi głównymi (MDM). Oprogramowanie Oracle Enterprise Data Quality jest wyposażone w zaawansowane funkcje dopasowywania danych, pozwalające użytkownikowi na identyfikację pasujących rekordów oraz ewentualnie łączenie i scalanie dopasowanych rekordów wg reguł zaufania.

Szeroki wachlarz elastycznych, intuicyjnych narzędzi przetwarzania dopasowań i powiązanych funkcji zapewnia rozwiązanie każdego problemu z danymi.  Wszystkie reguły dopasowania są całkowicie otwarte i przejrzyste, pozwalając analitykowi biznesowemu na szybkie określenie, dlaczego dana reguła dopasowania została uruchomiona, oraz szybkie dostosowanie procesu dopasowywania do wymagań.  Dopasowania mogą być przetwarzane w całości przez system, lub oznaczane jako potencjalne dopasowania i dodawane do kolejki analizy ręcznej.

Oprogramowanie Oracle Enterprise Data Quality posiada także moduł połączeniowy umożliwiający łatwy dostęp do danych z narzędzia Oracle Siebel CRM. Funkcje audytu umożliwiają uruchamianie reguł jakości danych oraz kontroli przepływu w procesach jakości danych. Funkcja pulpitu menedżerskiego wyświetla wyniki procesów audytu w formie graficznej, natomiast funkcja usługi sieciowej w czasie rzeczywistym pozwala na wywołanie całości procesów jakości danych jako usługi w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie przypadkiem

Oprogramowanie Oracle Enterprise Data Quality umożliwia automatyzację dużej części wymaganych zadań „czyszczenia”, natomiast niektóre reguły danych i walidacja mogą nie zostać zrealizowane w przypadku brakujących lub nieprawidłowych danych.  W takim przypadku rekordy można umieścić w kolejce „zarządzania przypadkiem” do późniejszej ręcznej analizy i korekty.  Oczywiście nie wszystkie błędy danych wymagają korekty, dlatego też w kolejce można ustawić priorytety na podstawie reguł biznesowych, tak aby do analizy ręcznej trafiały tylko najważniejsze dane.  Funkcja Zarządzania przypadkiem stanowi idealne uzupełnienie dla „czystej” automatyzacji i jest szczególnie przydatna do wstępnej walidacji

i korekty danych w ramach migracji lub konsolidacji systemu, gdzie uszkodzone dane mogą nie zostać wykryte aż do uruchomienia bazy, obniżając tym samym wydajność nowego systemu.

Weryfikacja adresu

Problemy z jakością danych często dotyczą nazwisk i adresów.   Zapewnienie prawidłowego formatu adresu to dopiero połowa sukcesu – znacznie trudniej jest zweryfikowanie, czy adres jest prawdziwy.  Oprogramowanie Oracle Enterprise Data Quality zapewnia rozwiązanie, wykorzystując informacje referencyjne od organów pocztowych z całego świata w celu potwierdzenia, że adresy są „prawdziwe”.  Ponadto, dla adresów zweryfikowanych dostępna jest także funkcja uzyskiwania geokodu do aplikacji mapowania.  System jest w stanie parsować, standaryzować, transliterować i przetwarzać adresy z ponad 240 krajów, czyli w zasadzie wszystkich zamieszkanych przez ludzi miejsc na naszej planecie, oraz obsługiwać je w formacie strukturyzowanym lub niestrukturyzowanym i w każdym zestawie znaków.

Rozszerzenie danych produktowych

W świecie jakości danych dane produktowe wiążą się z określonymi wyzwaniami.  Reguły zarządzające danymi produktowymi są swoiste dla kategorii opisywanego produktu. Na przykład, reguły jakości danych dla rezystorów różnią się od reguł dla kondensatorów, które z kolei różnią się od reguł dla wyłączników, mocowań i wszystkich innych kategorii produktów.   Każda kategoria produktów posługuje się własnym słownictwem, terminologią, skrótami, dozwolonymi wartościami i standaryzacją.  Ponadto, informacje produktowe zazwyczaj są przekazywane poprzez niestandardowe pola opisu, które wymagają rozpoznania i analizy składniowej. Aby dodatkowo skomplikować sprawy, większość scenariuszy jakości danych dotyczących danych produktowych nie obejmuje pojedynczych kategorii, ale setki lub tysiące kategorii produktów.

Aby obsłużyć taki stopień zmienności, oprogramowanie Oracle Enterprise Data Quality wykorzystuje specjalistyczne rozpoznawanie semantyczne do szybkiego wykrywania kategorii produktu i kontekstowego zastosowania odpowiednich reguł.  Oprogramowanie jest również w stanie zidentyfikować z kontekstu znaczenie poszczególnych słów lub wyrażeń, oraz „nauczyć” się nowych reguł i kontekstów.   Po prawidłowym rozpoznaniu informacja produktowa może zostać przekształcona i ustandaryzowana za pomocą klasyfikacji, atrybutów i opisów, generowanych w dowolnym języku, do dalszego przetwarzania w dalszych systemach.

Dane produktowe stanowią również szczególne wyzwanie dla dopasowywania i scalania rekordów produktów. W tym przypadku funkcja rozszerzania danych produktowych może zidentyfikować oraz wydobyć kluczowe informacje produktowe, oraz utworzyć ustandaryzowaną pozycję rekordu.   Funkcja ta jest również w stanie zidentyfikować identyczne, podobne i powiązane rekordy, oraz scalić je na podstawie określonych reguł zaufania.

Funkcja może pracować w dowolnym języku, posiada również moduł połączeniowy z koncentratorem danych Oracle Product Data Hub, umożliwiając wgrywanie do koncentratora danych MDM czystych, ustandaryzowanych, zdeduplikowanych informacji produktowych.

Integracja z modułem zarządzania danymi głównymi (MDM)

Jakość danych i MDM są ze sobą ściśle powiązane.  Koncentratory danych MDM wymagają wgrywania wysokiej jakości, kompletnych i ustandaryzowanych informacji. Po przekształceniu porcji danych zgodnie z obowiązującymi regułami jakości danych, informacje te należy zapisać jako dane referencyjne w koncentratorze danych. Produkty Oracle Enterprise Data Quality mogą być wykorzystywane w połączeniu z dowolnym rozwiązaniem MDM, natomiast są wstępnie zintegrowane z Oracle Customer Hub i Oracle Product Hub.

Integracja z Oracle Data Integrator

W trakcie przenoszenia danych między systemami istnieje konieczność zapewnienia jakości, spójności i ogólnej użyteczności przenoszonych informacji. Analogicznie, integracja danych o nieznanej jakości i spójności ma wątpliwą wartość.

Oprogramowanie Oracle Enterprise Data Quality może być wykorzystywane z dowolnym systemem integracji danych lub ETL, natomiast jest wstępnie zintegrowane z flagowym produktem Oracle do przenoszenia i przekształcania danych, tzn. Oracle Data Integrator. Integracja ta pozwala klientom na łatwe i szybkie wdrożenie produktów Oracle Enterprise Data Quality w projektach integracji do łatwego i szybkiego wdrożenia w ramach kompletnego rozwiązania integracji danych.